มพย.จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เชี่ยวชาญยาเสพติด หวังลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

0
167
มพย.จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติด หวังแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ตรงจุด
มพย.จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติด หวังแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ตรงจุด

เมื่อ 27 เมษายน 61 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา  ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค เมืองพัทยา นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ร่วมเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติด หวังแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมี อสม.ในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติด ระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน  61 ณ ห้องทัพพระยา โดยมีสาระสำคัญ ในการปรับทัศนคติ และสร้างแรงจูงใจ ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งมีมุมมองใหม่ต่อผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน และสำรวจปัญหาด้านยาเสพติด การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด

พลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติด หวังแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้ โดยไม่หวนกลับไปสู่วงจรอีกต่อไป
พลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติด หวังแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้ โดยไม่หวนกลับไปสู่วงจรอีกต่อไป

ซึ่งปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด นับเป็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ดังนั้นรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแนวทาง”ชุมชนดูแลชุมชน”โดยให้ความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือนมากที่สุด และมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่มวัย ตลอดจนมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และกระบวนการทำงานทุกมาตรการ ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพราะพลังของชุมชนในชุมชนเมื่อมีคนมารวมกัน ช่วยเหลือกันก็ย่อมทำให้พลังนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมองว่าปัญหายาเสพติดก็เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้าน มีแต่คนในบ้านเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดของเมืองพัทยาพบว่า สถานการณ์ของยาเสพติด ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ มิได้บรรเทาลง ซึ่งกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหายาเสพติด ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปัญหายาเสพติดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งลักษณะ รูปแบบ วิธีใช้ ผู้ขาย ผู้เสพ

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่งบุคคลที่เสพยาเสพติดเหล่านี้ จะถูกส่งเข้ากระบวนการบำบัดรักษา ที่มุ่งเน้นลดการใช้ยาเสพติดซ้ำในผู้ป่วยติดยา หรือผู้ป่วยโรคสมองติดยา และใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมกันในการลดผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยโรคสมองติดยา ให้ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปสู่วงจรอีกต่อไป.