มพย.จัดอบรมผู้สูงอายุ เรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเองได้ สนองนโยบายของรัฐบาล

0
263
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา อบรมเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการดูแลตนเอง
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา อบรมเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการดูแลตนเอง

เมื่อ 15 มีนาคม 61 ที่ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยาในโครงการ “อบรมเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการดูแลตนเอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา  บุคลากรสาธารณสุข จากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ โรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง มาเป็นวิทยากร

นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้อบรมในครั้งนี้ว่า ขอให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกท่าน นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย ได้รับการเกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีนโยบายดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยนโยบายสำคัญคือ ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ไม่มีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระกับครอบครัวมากเกินไป ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจัดสรรงบประมาณให้ อปท.ในรูปแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2559-2560 เมืองพัทยาได้มีการสำรวจผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง มีจำนวนทั้งสิ้น 306 คน ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ สมควรได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้น เมืองพัทยา โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโดยการสร้างรูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ จึงจัดอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานระหว่างอาสาสมัครและบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หรือเรียกย่อๆ ว่า อผส. (Care giver) การอบรมมีตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 แบ่งเป็นอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติกับ อผส.(Care giver) เพื่อผลสำเร็จในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เมืองพัทยา.