มพย. จัดทำแผนชุมชน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามความต้องการของประชาชน

0
155
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2561
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2561

เมื่อ 29 มกราคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคม และจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2561 โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน 115 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

การจัดทำแผนชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ได้จัดทำแผนชุมชนของชุมชนตนเอง และนำแผนไปเป็นแนวทางการพัฒนาของชุมชน แต่ละชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน ให้ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ระดมความคิด ความต้องการ และร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นการพัฒนาถนนหนทาง  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประชาชน เป็นต้น ทางชุมชนต่างๆจึงเสนอขอความร่วมมือ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อมาใช้ในการพัฒนาชุมชน

ในการจัดทำแผนชุมชนครั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม ได้ตั้งงบประมาณในการจัดทำ แผนงานจำนวน 70,000 บาท มีผู้เข้าร่วมจัดอบรมแผนชุมชน จำนวน 210 คน จำนวน 42 ชุมชน โดยแบ่งการจัดทำแผนชุมชน ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันนำปัญหาและความต้องการ ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดประเด็นทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเชนและมีประสิทธิภาพ และจะดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของชุมชน ตามโครงการฯ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองทำให้ประชาชนในชุมชน กล้าคิด กล้าทำ แบบมีแบบแผนตามกระบวนการพัฒนาในระยะยาวต่อไป.

ตัวแทนชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมรับฟังโครงการความต้องการของประชาชน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวแทนชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมรับฟังโครงการความต้องการของประชาชน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน