มพย.คัดเลือกผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไทองค์ราชัน ราชินี

0
135
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม คัดเลือกผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไทองค์ราชัน ราชินี
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม คัดเลือกผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไทองค์ราชัน ราชินี

เมื่อ 8 สิงหาคม 60 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุม คณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไทองค์ราชัน ราชินี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยเมืองพัทยาได้จัดทำโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี โดยนำนโยบายของรัฐบาลด้านการปกครอง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วน และประชาชน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ดำเนินกิจกรรมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า เป็นโอกาสมงคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงความความจงรักภักดี  จึงได้สานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ ในลักษณะประชารัฐร่วมกันดำเนินงาน ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือคนยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ เพื่อจะได้ ปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรงน่าอยู่ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 ราย ซึ่งทางคณะกรรมการฯได้ทำการคัดเหลือ จำนวน 3 ราย ที่มีคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ของผู้สมควรให้ได้รับความช่วยเหลือ โดยมีรายชื่อคือ  นางสาวเยาวลักษณ์ มงคลเดียวสกุล อายุ 34 ปี

นางสาวเชิญ กระหล่ำทอง อายุ 82 ปี และ นายนพษิณชัย กุลตัณกิจจา อายุ 19 ปี ซึ่งหลังจากที่คัดเลือกแล้วเสร็จทางคณะกรรมฯจะดำเนินการออกแบบและประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ราย ให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป.