มพย.ขานรับนโยบายรัฐ ประเดิมพี้นที่นาเกลือ พัฒนาที่พักท้องถิ่นเป็นโฮมสเตย์

0
455

เมื่อ 10 ส.ค.2561 ณ ห้อง 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ สนง.พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท. 3) นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายเสรี จำปาเงิน ผอ.ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุม

นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย ประเดิมพื้นที่นาเกลือ โดยมีตัวแทนภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเข้าร่วมฯ
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย ประเดิมพื้นที่นาเกลือ โดยมีตัวแทนภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเข้าร่วมฯ

โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดหลักสร้างสรรค์พลังไทยท่องเที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง หรือระดับชุมชน ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนหรือหมู่บ้าน OTOP เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน  ดังนั้นหน่วยราชการต่างๆ จึงต้องนำนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่และชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้นำเสนอให้มีการสรรหากลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมและความเหมาะสม ของผู้เข้าจะเข้าร่วมโครงการในลำดับแรก พร้อมทั้งขอความร่วมมือจาก อพท.3 วางแผน พัฒนา ส่งเสริมให้พื้นที่ๆเข้าร่วมดังกล่าวมีกิจกรรมเป็นสีสันน่าสนใจเพิ่มเข้ามา เพื่อดึงดูดและกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาเยือน

ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน โดยส่งเสริมให้เจ้าของบ้านที่มีห้องว่าง 1-4 ห้อง และมีความพร้อมจะให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน หรือที่พักโฮมสเตย์ในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว นำข้อมูลของสถานที่พักพร้อมกิจกรรมชุมชน ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม หรือกิจกรรมอื่นๆเช่น ประกอบอาหารท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในท้องถิ่น สมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ และนักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ เช่น แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) หรือแพลตฟอร์มอื่น อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง ทั้งนี้ที่พักในพื้นที่นาเกลือเป็นที่แรกในพัทยา ตอบรับนโยบายดังกล่าว ด้วยเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีประมงพื้นบ้านที่โดดเด่น และเป็นอัตลักษณ์ที่สมควรส่งเสริม เผยแพร่ให้ผู้มาพักได้ซึมซับ เรียนรู้และเป็นผู้แทนบอกเล่าเมืองพัทยา ในมุมมองที่น่าสนใจนี้ได้เป็นอย่างดี

Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) เป็นสตาร์ทอัพ เกี่ยวกับการแบ่งปันที่พัก ที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก ใครมีห้องว่างสามารถเปิดให้ผู้อื่นมาเช่าได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ สามารถหาที่พักได้จาก Airbnb ในราคาประหยัดและถูกกว่าโรงแรม ซึ่งมีที่พักให้เลือกมากมาย ปัจจุบัน Airbnb เปิดให้บริการทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้ง iOS และ Android

ซึ่งการพัฒนาบ้านดังกล่าวเป็นที่พักค้างคืนหรือที่พักโฮมสเตย์นี้ ไม่ถือเป็นโรงแรมตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ. ศ. 2551 ข้อ 1 ออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2547 มาตรา 4 (3) แต่ให้แจ้งต่อนายทะเบียนโรงแรมของจังหวัดนั้นๆ เพื่อขอรับใบรับแจ้งตามกฎหมายดังกล่าว กรณีรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำรวจ ภายใน 24 ชั่วโมง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522.

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคม PBTA ตัวแทนภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมรับฟังแนวทางพัฒนาที่พักท้องถิ่นเป็นโฮมสเตย์ แนะใช้แพลตฟอร์มน่าเชื่อถือ เพื่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย ครั้งนี้ด้วย
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคม PBTA ตัวแทนภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมรับฟังแนวทางพัฒนาที่พักท้องถิ่นเป็นโฮมสเตย์ แนะใช้แพลตฟอร์มน่าเชื่อถือ เพื่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย ครั้งนี้ด้วย