มติสภาเมืองพัทยา เห็นชอบช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน แจกอาหารและมอบเงินครอบครัวละ 1,000 บาท

0
233

เมื่อ 23 เมษายน 63  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา  โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในที่ประชุมสภา มีญัตติในการพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัส (โควิด-19) ได้มีการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชลบุรีได้มีมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้เมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จึงได้มีการศึกษาข้อกฎหมายอันบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา และข้อสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือเพื่อซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาปรับใช้ให้เกิดความถูกต้อง เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยจะมีการช่วยเหลือประชาชน ทั้งการแจกอาหาร ตามจุดที่เมืองพัทยาได้กำหนดรอบในตัวเมืองพัทยา นอกจากการช่วยเหลือเยียวยาด้านเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ต่อครัวเรือน หลังการประชุมในวันนี้มีมติเห็นชอบ ก็จะนำเสนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหากผ่านตามขั้นตอนก็จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม  ที่จะถึงนี้ และจะได้รับเงินในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม.

Loading…