พระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

0
123

เนื่องในงานพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี