พม.ชลบุรี เผยโครงการ “พม.ไม่ทิ้งกัน” บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

0
269
นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีภารกิจในการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต และเพื่อเป็นการรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย กระทรวง พม. จึงมีโครงการ  พม.“เราไม่ทิ้งกัน”

โดยมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ  ด้านที่พักอาศัยชั่วคราว มีการบริการที่พักสะอาด อาหาร 3 มื้อ ให้กับผู้ว่างงาน หรือผู้ไร้ที่พึ่ง ซึ่งมีอยู่ในทั้ง กทม. และต่างจังหวัด สำหรับคนที่พอจะจ่ายได้ ในพื้นที่ชลบุรี การเคหะแห่งชาติเปิดให้เช่าที่พัก “โครงการบ้านเอื้ออาทร” ใน 2 พื้นที่ คือ สาขานาจอมเทียนจำนวน 30 ห้อง ค่าเช่าเดือนละ 999 บาท และสาขาศรีราชา จำนวน 7 ห้อง ค่าเช่าเดือนละ 1,200 บาท โดยสามารถเช่าอยู่ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี   ด้านการพักชำระหนี้ ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่เคยกู้เงินจากกองทุนไปประกอบอาชีพ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 63 – 31 มีนาคม 64 

สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐ มีการขยายเวลาตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน ฟรีดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายตั้งแต่ 1 เมษายน-31พฤษภาคม 63 รวมทั้งลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.125 ต่อเดือน  การเคหะแห่งชาติมีการปรับลดและปลอดค่าเช่าแผง ให้กับผู้ค้ารายย่อย และพักชำระหนี้หรือปลอดค่าเช่า 3 เดือน ให้กับผู้อยู่อาศัยบ้านเอื้ออาทร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ช่วยเหลือชุมชนในการพักชำระสินเชื่อบ้านมั่นคงทั่วประเทศ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เมษายน-มิถุนายน 63

ด้านการช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีฉุกเฉิน สำหรับคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการประมาณ 2 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 1,000 บาท ทุกคน นอกจากนี้มีการเพิ่มเบี้ยผู้พิการที่มีบัตรอายุไม่เกิน 18 ปี 120,000 คน จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม 63 สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งมาตรการการช่วยเหลือทั้งหมด สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และเวปไซด์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี