พม.จัดสัมมนาวิชาการยกระดับ CSR สู่พลังจิตสาธารณะ

0
259

เมื่อ 30  พฤษภาคม 62  ที่ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จัดสัมมนาเวทีวิชาการยกระดับ CSR สู่พลังจิตสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน โดยมี นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เป็นประธานการจัดงาน โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย น.พ. พูลชัย จิตอนันตวิทยา รองนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และประธานฝ่ายการแพทย์ วิสาหกิจสุขภาพชุมชนนายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผอ.ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด  รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์   ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ พม.    และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

เนื่องด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12  ได้จัดโครงการเวทีวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประจำทุกปี ปีละ  1 ครั้ง   มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ และนวัตกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน โดยให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลประเด็นประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งทาง พม. ได้มีการดำเนินการ Flagship Projects   “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดให้ครบทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ภาคกลางและภาคตะวันออก  มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม เสริมสร้างเสถียรภาพ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโดยการนำข้อเสนอ รูปแบบการดำเนินงาน ในการเตรียมจัดงาน “Thailand Social Expo 2019” งานมหกรรมด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย ที่จะจัดขึ้นวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 62 นี้ ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป.