ฝ่ายป้องกันควบคุมโรค เมืองพัทยา เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ LEO – TRAP กับดักไข่ยุงลาย ลดจำนวนยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือกออก

0
84

เมื่อ 4 กรกฎาคม 61 จากสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เมืองพัทยา และอำเอบางละมุง พบว่าปัจจุบันยอดของผู้ป่วย ยังเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ ขระที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน  อาทิ หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT หรือเจ้าหน้าที่ อสม. คณะกรรมการชุมน ในการเฝ้าระวังและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก และรวมถึงเรื่องของการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในพื้นที่บ้าน หรือละแวกบ้านให้หมดสิ้นไป เพื่อเป็นการลดจำนวนลูกน้ำยุงลายที่จะกลายเป็นยุงลายตัวเต็มวัย เพราะยุงลายตัวเต็มวัย เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ร.ต.อ.หญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา เผยว่า ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทางเมืองพัทยา ได้เดินหน้าในการเดินรณรงค์ สร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ เรื่องของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งพ่นหมอกควันให้ในพื้นที่ๆมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แต่ก็ยังพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ก็ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางเมืองพัทยา จึงได้มีแนวความคิดในการนำนวัตกรรมใหม่ มาเป็นตัวช่วยในการลดจำนวนลูกน้ำยุงลายที่เกิดขึ้น กับนวตกรรม LEO –TRAP ลีโอแทรป หรือ กับดักไข่ยุงลาย ซึ่งเครื่องดังกล่าวถูกคิดค้นโดยขึ้นมาเพื่อ ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธ์ยุงลาย ลดการใช้สารกำจัดยุงลายที่ใส่ในน้ำตามบ้านเรือน ลดพื้นที่การใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะและสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้เครื่องกับดักไข่ยุงลาย สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเปิดฝากับดัก จากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปให้ได้ระดับน้ำต่ำกว่ารูด้านหลัง 1 นิ้ว ใส่ซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำยุงลายประมาณ1/4 ช้อนชา แล้วปิดฝา จากนั้นนำกับดักไปวางไว้ในที่คาดว่าน่าจะมียุง  เช่น มุมมืด ใต้ราวผ้าในบ้าน ห้องน้ำ และตามพุ่มไม้ เพื่อให้ยุงมาวางไข่ในกับดักควรใช้อย่างน้อย 2 อัน/บ้าน โดยวางในบ้าน 1 อัน นอกบ้าน 1 อัน จากนั้นไข่ยุงลายจะมีสีดำติดกับผนังกับดัก  หรือระดับน้ำประมาณ 1 เซนติเมตร แต่อาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากมีขนาดเล็กมาก แค่ 1 มิลิลิเมตร แต่จะฟักออกมาใน1-2 วัน เมื่อลูกน้ำยุงลายฟักออกจากไข่แล้วจะได้รับซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำเข้าสู่ร่างกาย จากนั้นลูกน้ำจะตายใน 3-6 ชั่วโมง และเพื่อให้กับดักมีประสิทธิภาพในการควบคุมยุงลาย  ควรรักษาระดับน้ำให้เท่าเดิม และเติมสารซีโอไลท์ทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้เครื่องกับดักไข่ยุงลายนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงทำให้มั่นใจว่า จะสามารถที่จะจำนวนยุงลายตัวเต็มวัยได้ในไม่ช้า และจะส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยลดลงด้วย โดยทางเมืองพัทยาจะทำการแจกให้ชุมชนได้ทดลองใช้ และหลังจากที่มอบเครื่องกับดักไข่ยุงลายให้แก่ชุมชน โรงเรียน หรือวัดต่างๆแล้ว จะได้ทำการประเมินผลจากสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตามเป้าหมาย ว่าลดลงหรือไม่ หากพบว่าได้ผลดีจะเตรียมเดินหน้าแจกกับดักไข่ยุงลาย ล็อตต่อไป.