ฝ่ายกิจการพิเศษ เมืองพัทยา เผยมาตรการรองรับภัยพิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

0
193

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 62  นายคมกฤช พลวิชิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยา เปิดเผยว่า  ตามแผนสนับสนุนตามโครงการแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี  เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และที่พักอาศัย เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้ว ย่อมเกิดการสูญเสียในเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา และของประเทศไทย ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสาร สามารถส่งถึงกันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว การป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และแม้ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากเกิดเหตุร้ายขึ้น การดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้าช่วยเหลือหากกำลังไม่เพียงพอ ให้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลหลังเกิดเหตุในด้านการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวในการสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่น

โดยจัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service ) โดยใช้จุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ริมถนนเรียบชายหาดพัทยา และอื่นๆ เป็นองค์กรประสานงานและศูนย์สั่งการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยบูรณาการบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยประสานทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือทุกภารกิจมาตราการรองรับเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ของหน่วยปฏิบัติงานสามารถให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา.