ฝึกปฏิบัติภาคสนามตาม หลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการนวดฟรี ถึง 31 ก.ค.นี้

0
91

เมื่อ 4 กรกฎาคม 62  ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนาม “หลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ” ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ซึ่งมี นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ฝึกปฏิบัติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก

ด้วยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้จัดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ​ เพิ่มรายได้​ ลดรายจ่ายแก่ตนเองครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หลานประเภท​ อาทิเช่น​ อาหาร, ความสวยความงาม, งานเกษตร, งานซ่อมบำรุงรักษา, งานหัตถกรรมและประเภทสุขภาพและบริการรวม 20 หลักสูตร แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 305 คน ซึ่งได้ฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 62   ครั้งที่ 2 ฝึกอบรมจำนวน 11 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 375 คน ซึ่งได้ฝึกอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 11 – 37 มิถุนายน 62 สำหรับการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อ สุขภาพ 150 ชั่วโมง และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน และกำหนดฝึกปฏิบัติภาคสนามให้บริการนวดไทย 30 เคส และนวดฝ่าเท้า 20 เคส โดยเปิดบริการนวดฟรี..!!! ให้กับประชาชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 62 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเมืองพัทยาได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลพนัสนิคม ให้ใช้หลักสูตรพร้อมใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวได้เป็นอย่างดี สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมืองพัทยาในการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีอาชีพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว) และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 62 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์.