ผู้แทนจากกองบัญชาการ กองทัพไทย เข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา หารือเตรียมจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน

0
202

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 6  ธันวาคม 61  ที่ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลโท นฐพล บุญงาน เจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ ในโอกาสเข้าหารือเรื่องเตรียมการจัด“การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16” ในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 62 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ซึ่งมี นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายธีระศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

ด้วยกองทัพไทย กำหนดจัด“การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในประเทศอาเซียน จำนวนประเทศเข้าร่วม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งการเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือกับทางเมืองพัทยา ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกและด้านการจราจร ซึ่งเมืองพัทยา ได้ตอบรับพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเมืองพัทยาจะทำการประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับกองทัพไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในครั้งต่อไป  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสำเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.