ผู้ว่าฯชลบุรี มอบรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปี 2561 ภาคตะวันออก

0
56

เมื่อ 30 มิถุนายน 61 ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตามโครงการของจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปี 2561 ภาคตะวันออก

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และหลากหลาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เดินทาเข้ามาท่องเที่ยวเละจับจ่ายใช้สอย ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า บางครั้งนักท่องเที่ยวเหล่านั้น ไม่ได้รับความสะดวกสบาย หรือไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการดูแลรักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยวภาคตะวันออก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคตะวันออก ซึ่งมีจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่หนึ่ง คือ สายตรวจกู้ชีพ ได้อนุมัติให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 69 คัน พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฎิบัติงานด้านการจราจร ให้มีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ให้ได้รับการช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว ถูกวิธี ปลอดภัย  กิจกรรมที่สอง คือ สายตรวจทันใจ ได้อนุมัติให้จัดซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 720 ใบ พร้อมกล้องบันทึกภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดแนวทาง หามาตรการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม และการสืบสวนหาข่าวอาชญากรรม  สร้างความศรัทธา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว และกิจกรรมที่สาม เป็นสายตรวจชายหาด และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล  ได้อนุมัติให้จัดซื้อเรือเจ๊ตสกี จำนวน 6 ลำ พร้อมอุปกรณ์ และได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปี 2561 ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการอำนวยความสะดวก และรักษาความปอลดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องปราบเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว และพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อประสบเหตุ โดยสามารถบูรณาการการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้รับความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ในขณะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และอยากเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เพื่อสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.