ผู้ว่าชลบุรี ให้โอวาท ในงานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

0
117

เมื่อ 7 พฤศจิกายน 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จากการที่ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 85 คน ในการนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ได้ดำเนินการเปิดการเรียน การสอนประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้เชิญนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนผู้สูงอายุในงานปฐมนิเทศครั้งนี้

โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรวจประชากรผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีตามทะเบียนราษฎร เพื่อนำผู้สูงอายุติดบ้านที่อยู่ในชุมชน เข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อลดภาวะซึมเศร้า เพิ่มคุณค่าในตนเอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้รับการดูแลจากเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี นายลออ สมุทรสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และมีทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้ทำหลักสูตรให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 5 มิติของผู้สูงอายุ เมื่อเรียนจบในแต่ละปี ทางโรงเรียนมีการมอบเกียรติบัตร “ปริญญาชีวิต” ให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการสอบ และจำนวนวันที่มาเรียนไม่น้อยกว่า 50 % ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุมาโรงเรียน รวมถึงมีคะแนนดาวขยัน ให้กับผู้ที่มาเรียนมากที่สุดด้วย.