ผู้บริหาร ส.อ.ท. กังวลจัดการวัคซีนโควิด-19 ล่าช้า

0
656

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 4 ในเดือนมีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “ความเห็นต่อการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 และการฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว” โดยสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 191 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่าผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ยังมีความกังวลต่อการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ที่ยังมีความล่าช้าและมีจำนวนไม่เพียงพอ และมองว่าหากภาครัฐมีการฉีดวัคซีนล่าช้าจะส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ดังนั้น ผู้บริหาร ส.อ.ท. จึงมีความเห็นว่า ควรเร่งรัดการจัดซื้อและอนุญาตนำเข้าวัคซีนให้เพียงพอ รวมทั้ง การเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. มาให้บริการแก่ประชาชนได้ โดยภาครัฐออกมาตรการส่งเสริมให้เอกชนสั่งซื้อวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. มาฉีดให้แก่แรงงาน เช่น การนำค่าวัคซีนไปหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า, การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50 ให้แก่สถานประกอบการ และผู้บริหาร ส.อ.ท. เห็นว่า ควรออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าวัคซีนไปหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วยใหญ่มองว่า หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค New normal โดยผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการปรับ Business Model เพื่อสร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ รองลงมาเป็นเรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการที่เน้นสุขอนามัยและความปลอดภัย . – สำนักข่าวไทย