ผู้บริหารเมืองพัทยา ให้โอวาทพนักงานเมืองพัทย าที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง รับโอน และกลับเข้ารับราชการ

0
96

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 62   ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา  ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พนักงานเมืองพัทยา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง รับโอน และกลับเข้ารับราชการ จำนวน 11 ราย โดยมี นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมปฏิบัติงานราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ด้วยเมืองพัทยาได้บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเมืองพัทยา จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานเมืองพัทยาสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไปและวิชาการ จำนวน 6 ราย พนักงานครูเมืองพัทยา จำนวน 1 ราย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ราย และบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเมืองพัทยา จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย โดได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 62.