ผู้บริหารเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างวางท่อน้ำเสียและระบายน้ำฝน

0
103

เมื่อ 26 กันยายน 62 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการวางท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับ ถึงแยกนำชัย เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมบูรณาการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร ซึ่งมีบริษัทผู้รับจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินทั้งโครงการฯ เป็นระยะเวลา 8 เดือน หรือ 240 วัน ตามในสัญญาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นตามระยะเวลา ในการนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการปิดจราจรบางส่วนตามพื้นที่ของโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะๆ ทั้ง 8 จุด สำหรับจุดที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่บริเวณถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก คลองปึกพลับ (นาเกลือซอย 13 ) ถึงสี่แยกไฟแดงนำชัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างขุดวาง Box Culvert ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมวางรางระบายน้ำ

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่าการดำเนินงานการก่อสร้างจุดที่ 1 สามารถดำเนินการไปได้ ประมาณ 70 – 80 % ซึ่งมีบางจุด อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผิวถนนที่มีความหนาโดยเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มคอนกรีตให้เซตตัวเพื่อให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังรอการเชื่อมท่อ และปิดฝารางระบายน้ำด้วย ซึ่งในระหว่างนี้จะนำแผ่นเหล็กปิดรางระบาย จำนวน 3 จุด เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติ และจะเร่งดำเนินการก่อสร้าง จุดที่ 2 โดยขุดวาง Box Culvert ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร และขนาด 1.50 x 1.50 เมตร เพื่อเชื่อมกับรางระบายทั้ง 3 จุด ของจุดที่ 1 โดยในเบื้องต้นบริษัทผู้รับเหมา ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มทยอยเปิดการจราจรเป็นบางจุด นอกจากนี้บริษัทผู้รับจ้าง ได้นำรถน้ำมาฉีดพรมผิวถนน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอีกด้วย ทั้งนี้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเอง.