ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

0
287

CPRD

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาจังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยช่วงเช้า มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดชลบุรี ปี 2558 ณ “บ้านสวนผัก” ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ของนายอดิศร กำจัดโศรก โดยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT) เป็นวิธีการปลูกพืชแบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับน้ำลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูก โดยผักของบ้านสวนผักได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP นอกจากในเรื่องนวัตกรรมการผลิตแล้ว บ้านสวนผักยังทำการตลาดในหลายๆ รูปแบบทั้งการจัดจำหน่ายตามออเดอร์ ออกบูธในตลาดเกษตรกร และการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์รวมถึงโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ นอกจากนี้ บ้านสวนผักยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยมีคุณอดิศร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว

จังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer จำนวน 108 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว 92 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 85.18 โดยในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนทิศทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในส่วนของ Young Smart Famer พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ และประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการให้มีกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เน้นทักษะการเกษตรขั้นพื้นฐานแก่ยุวเกษตรกร โดยการเข้าถึง ICT และมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

ส่วนในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยจังหวัดชลบุรี มี ศพก.รวม 11 ศูนย์ แบ่งเป็น ศพก.ข้าว มันสำปะหลัง มะพร้าว อ้อย และเห็ด มีศูนย์เครือข่ายรวม 116 ศูนย์ โดยในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 จะดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เริ่ม Kick off วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ศพก.บางละมุง

สำหรับปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการขับเคลื่อน ศพก. ในการปฏิรูปภาคการเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ ศพก. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่าย ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับของตนเอง ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. ในการปฏิรูปภาคการเกษตร ได้ให้ทุก ศพก. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินการ และจะเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ต่อไป