ประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมในเมืองพัทยา ระยะที่ 1

0
112
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธานเปิดการประชุม  โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม ในเมืองพัทยา ระยะที่ 1 มีนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล ผุ้จัดการโครงการฯ เป็นผู้บรรยายแนวทาง และแผนงานศึกษาความเหมาะสม
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม ในเมืองพัทยา ระยะที่ 1 มีนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล ผุ้จัดการโครงการฯ เป็นผู้บรรยายแนวทาง และแผนงานศึกษาความเหมาะสม

เมื่อ 1 มิถุนายน 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม ในเมืองพัทยาระยะที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการประชุม มีนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล ผุ้จัดการโครงการ เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ บริษัท วอเตอร์ ดีเวลลอฟเมนท์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทางเมืองพัทยา ว่าจ้างมาศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมในเมืองพัทยา เป็นผู้บรรยายแนวทางและแผนงาน

ผู้จัดการโครงการเผยว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยานั้น เกิดจากสาเหตุจากการระบายน้ำไม่ทัน และบล็อกท่อระบายน้ำเดิมนั้นมีขนาดเล็ก จึงได้มีการนำเสนอ เชิงสมมุติฐาน หลายแนวทางด้วยกันอาทิ เสนอการสร้างอุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่ ใต้ถนนสุขุมวิท เชื่อมต่อลงทะเล เสนอให้เปลี่ยนบล็อคท่อระบายน้ำทั้งหมด ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  และแนวทางการแก้ไขอื่นๆ ที่กำลังหาบทสรุปในระยะแรก ให้สอดคล้องกับสภาพ สังคมและชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการน้ำแล้งน้ำเสีย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นคือต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยงบประมาณการในเบื้องต้นหากโครงการริเริ่มจะสูงถึง 3,411 ล้านบาท

ทั้งนี้หลังจบการประชุม ในระยะแรก บริษัทวอเตอร์ ดีเวลลอฟเมนท์ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมในเมืองพัทยา จะมีการทบทวนเอกสารรายงานการศึกษา การประชุมหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อมากำหนดแนวทางการพัฒนาที่น่าจะเป็นให้เข้าถึงปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นให้ได้บทสรุปที่ชัดเจนในการประชุมครวต่อไป.