ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตเมือง

0
73

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายจัดทำแผนขับเคลื่อน และดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตเมืองอย่างบูรณาการ (City – RTI) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพื่อหาแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เป็นจำนวนมากนับมูลค่ามิได้  ซึ่งในขณะนี้พบว่าประชาชนมีการใช้รถ ใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนสายทางหลวงต่างๆ มีความหนาแน่น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ลดความสูญเสียลงจากการบาดเจ็บสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับท้องถิ่น อำเภอบางละมุง เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประจำปี 2563

โดยมีเป้าหมายลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 60 ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งกำหนดแนวทางในการดำเนินงานสิ่งมาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการจัดการข้อมูล มาตรการป้องกัน และมาตรการด้านการรักษาพยาบาล ให้เชื่อมโยงกับแนวทางการขับเคลื่อน ศปถ.อำเภอบางละมุง ร่วมกับกลไกระบบสุขภาพอำเภอ (DHS – RTI) ซึ่งเป็นระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ ร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ ผ่านการจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่กระบวนการป้องกัน มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อลดการอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตของประชาชนชาวอุบัติเหตุจราจรทางถนน

ภายในการอบรมได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง Road Traffic Injuries (RTI) ในพื้นที่เขตเมืองและรอยต่อ และได้แบ่งกลุ่มสหสาขาวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน City – RTI พร้อมบรรยายแนวทาง 5 ส. 5ช. สู่การลดเจ็บของ City – RTI อย่างยั่งยืน และกิจกรรมกลุ่ม 5ส. 5 ช. กับ City – RTI เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลและนำมาเป็นแนวทางในการป้องกันการเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกระดับเพื่อให้เกิดการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.