ประชุมสภาเมืองพัทยา ติงปัญหาการจัดเก็บขยะ เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

0
173
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงการบริหารจัดการขยะในปัจจุบัน ว่าได้มีการทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ไปยังโรงพักขยะสุขุมวิท ซอย 3ซึ่งทางเมืองพัทยา ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการจัดเก็บ
นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงการบริหารจัดการขยะในปัจจุบัน ว่าได้มีการทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ไปยังโรงพักขยะสุขุมวิท ซอย 3ซึ่งทางเมืองพัทยา ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการจัดเก็บ

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่  24 เมษายน 61 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พล.ต.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย พล.ต.ต อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภา ฯ

ในส่วนญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย  เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ(สำนักสิ่งแวดล้อมส่วนควบคุมมลพิษ) นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงขอเลื่อนญัตติดังกล่าวเข้าพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 61 เนื่องจากญัตติดังกล่าว เป็นเรื่องการบริหารจัดการขยะ ซึ่งคณะผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าหากนำญัตติดังกล่าวไปปรับปรุงจากการขนถ่ายขยะโดยตรง เพื่อนำไปพักไว้ที่ศูนย์โรงพักขยะสุขุมวิทซอย 3 จะทำให้ประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก โดยผู้บริหารได้หารือกับผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องแล้วว่า หากเมืองพัทยาจัดการขยะที่พักก่อนขนถ่ายให้เหมาะสมไม่ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน ก็ไม่มีปัญหาในการนำขยะมาพักก่อนส่งต่อไปยังที่กำจัดขยะนอกพื้นที่เมืองพัทยา

ด้าน พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พล.ต.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในปัจจุบัน ได้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร ซึ่ง นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่าได้มีการทำสัญญาจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ไปยังโรงพักขยะสุขุมวิท ซอย 3 ซึ่งทางเมืองพัทยา ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการจัดเก็บ แต่ด้วยปัญหาขยะที่มากจริงๆ จึงอยากฝากให้คนทิ้งมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และ ช่วยรักษาความสะอาดร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเมืองของตนเอง

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้ชี้แจงให้ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ทำการประเมินตัวเลขที่แท้จริงของขยะในแต่ละวัน ของเมืองพัทยา เพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดจ้างได้ถูกต้อง และเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดยตัวเลขเดิมที่กล่าวกันไว้ประมาณการไว้ว่า 450 ตันต่อวัน ซึ่งหลังจากปิดการประชุมวันนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งด้านกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานรักษาความสงบเมืองพัทยา เร่งหาตัวเลขที่แน่นชัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน.