ประชุมรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พัก โรงแรม และคนเข้าเมืองพื้นที่ชลบุรี

0
97

เมื่อ 17 มิถุนายน 63  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงที่พัก โรงแรม และคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ต.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุม โดยมี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวัชรพล สารสอน รอง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ผศ.ดร.พรพรรรณ วีระปรียากูร ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผู้แทนจากสมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการที่เกียวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม อาคารแหล่งชุมนุมค่ายนวมินทราชินี มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยว วิเคราะห์บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว คาดว่าตลอดปี 2563 ผลกระทบทางตรงเกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยว มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 3 อันดับ ประกอบด้วยธุรกิจสถานพักแรม ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอาหาร/เครื่องดื่ม ซึ่งการปฏิรูประบบที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมือง หน่วยงานใช้ฐานข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านเข้าออก กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในที่พักแรม กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้ผ่านเพื่อเดินทางต่อ สำหรับสภาพปัญหาคนเข้าเมือง ที่พบจะแฝงมาแบบนักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พักเกินกำหนดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความมั่นคงในมิติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาสังคม ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ


สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิรูประบบที่พักแรมนั้น นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยจากที่พักแรม ทุกขนาด ทุกประเภท ที่มีมาตรฐาน จดทะเบียนถูกต้อง ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวพักแรมในประเทศไทย มุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ สู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย ที่สำคัญผู้ให้บริการที่พักแรมกับนักท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมและไม่ใช่โรงแรมมีมาตรฐานในการให้บริการ ทั้งในด้านความปลอดภัยและความสะอาด รวมทั้งผู้ให้ที่พักแรมที่ยังไม่ได้มาตรฐานจะได้มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนายกระดับที่พักแรมให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

โดยในที่ประชุม ได้มีการนำเสนอความคิดเห็น ควรมีการควบคุมสถานที่พักที่ไม่ได้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อติดตามการเดินทางของผู้ใช้บริการได้สะดวกขึ้น รวมทั้งควรมีการออกแบบแพลทฟอร์ม ที่สามารถครอบคลุมการบริการทุกประเภทได้ ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเข้ามามีส่วนร่วม และไม่รู้สึกละเมิดเสรีภาพจนเกินไป ทั้งนี้ควรเริ่มพัฒนา และต่อยอดจากแอพพลิเคชั่น ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางผ่าน หลังจากนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และประสานการดำเนินงานการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรม และคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาเป็นชลบุรีโมเดล ก่อนจะลงพื้นที่สอบถามข้อมูลอีก 9 จังหวัด เพื่อนำเสนอพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป.