ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า อำนวยความสะดวก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ

0
167

เมื่อ 09.00 น. วันที่  8 มกราคม 62  ที่ ห้องประชุม 221 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ผู้แทนคนพิการทางการเห็น ผู้แทนคนพิการทางสติปัญญา ผู้แทนคนพิการทางการเรียนรู้ ผู้แทนคนพิการทางออทิสติก เข้าร่วมประชุม

ซึ่งในการประชุม ได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดดงตาล 1,300 เมตร ประกอบด้วยทางลาดลงชายหาด จำนวน 3 จุด ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 1 จุด โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการสนามฟุตบอลศูนย์กีฬาเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อผู้พิการ โดยจัดทำทางเท้าสำหรับผู้ใช้รถเข็น และทางลาดสำหรับนักกีฬา ที่ใช้รถเข็นโดยรอบของสนามกีฬาฯ สะพานลอยคนข้ามแบบมีลิฟต์บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา นอกจากยังได้มีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการจัดสรรอุปกรณ์ พร้อมจัดเตรียมสถานศึกษา เพื่อให้ผู้พิการสามารถศึกษาร่วมกับนักเรียนทั่วไปได้   เพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาการดำรงชีวิตของผู้พิการ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.