ประชาชนนำสุนัขและแมว ร่วมลงทะเบียนการควบคุมการเลี้ยงในพื้นที่เมืองพัทยา

0
110

เมื่อ 24 กันยายน 62   ตามที่ประธานสภาเมืองพัทยา  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา   เรื่องการควบคุมการเลี้ยงปรือปล่อนสุนัขและแมว พ.ศ….   โดยสภาเมืองพัทยาได้มีมติเห็นชอบแล้ว  ในคราวปนะชุมสภาเมืองพัทยา  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2562   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562   จึงได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบตามนัย มาตรา 77  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น   จังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เนื่องหาของข้อบัญญัติดังกล่าว  เมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความสอดคล้องและมิได้มีข้อความใดขัดข้อหรือแย้ง กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542  แต่อย่างใด จึงได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา  เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือ ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ….  และให้ประธานสภาเมืองพัทยา  เสนอให้นายกเมืองพัทยา  ประกาศลงนามใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป  โดยได้ทำการประกาศใช้ข้อบัญญัติ วันที่ 2 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา

น.สพ.สุรพงษ์  วงศ์สุทธาวาส  นายสัตว์แพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มสัตว์แพทย์เมืองพัทยา  เปิดเผยว่า   หลังจากที่เมืองพัทยาได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมืองพัทยา  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562  ก็พบว่าประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว  ในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวนมาก  ต่างนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนกันอย่างถูกต้อง   ซึ่งข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว   ที่ต้องมีการเข้มงวดกันก็เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชน   ซึ่งจะสามารถป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมว  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  และ สามารถป้องกันอันตรายนจากโรคพิษสุนัขบ้า  หรือ โรคระบาดที่เกิดจากสุนั และแมว  สมควรกำหนดเขตควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  เมืองพัทยาจึงได้ตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นมา     ซึ่งเรียกว่าในส่วนของคนที่รักสุนัขและแมวในพื้นที่เมืองพัทยา  พบว่าตื่นตัวเป็นอย่างมาก   ต่างนำบัตรประจำตัวประชาชน   พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน  ไปขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้  ที่ฝ่ายสัตว์แพทย์  เมืองพัทยา  หลังโรงพยาบาลเมืองพัทยาฟรี ในวันและเวลาราชการ   โดยไม่ต้องนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้มาด้วย  และคาดว่าไม่สะดวกในอนาคต  จะมีการลงทะเบียนแบบออนไลน์  ให้เจ้าของสุนัขและแมวได้ลงทะเบียนกันอย่างสะดวกสบายมากขึ้น

ในส่วนของเมองพัทยาได้มีการรออกข้อบัญญัติโดยกำหนดการเลี้ยงสุนัขและแมวไว้ที่ห้ามเลี้ยงสุนัขและแมวไม่เกิน 5  ตัว ต่อหนึ่งครัวเรือนที่มีขนาด 18 ตารางววา   แยกออกเป็น หมา 2 ตัว แมว 3 ตัว   กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าที่กำหนด  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น    ทั้งนี้ในการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่ในครอบครอง ต่อเมืองพัทยาภายใน 365 วัน  หากสุนัขและแมวเปลี่ยนเจ้าของต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบภายใน 30 วัน   กรณีที่สุนัขและแมวเกิดใหม่  ให้เจ้าของสุนัขและแมวทำการขึ้นทะเบียนใน 120 วัน  และ สุนัขและแมวนั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า   นอกจากนี้กรณีที่เจ้าของนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความครอบครอง  ย้ายออกนอกเขตเมืองพัทยาโดยถาวร  ต้องดำเนินการแจ้งย้ายภายใน 30 วัน  โดยหากพบว่าสุนัขและแมวในครอบครอง มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  ให้ทำการแจ้งมาที่เมืองพัทยาภายใน 24 ชั่วโมง   อย่างไรก็ตามการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในความดูแลเมืองพัทยา ได้ให้ระยะเวลาในการดำเนินการ 356 วัน  ซึ่งในวันที่  2 กันยายน 63  ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวในพื้นที่เมือพัทยา ต้องทำการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้แล้วเสร็จ  หากพบว่ายังมีการละเลย  เจ้าของสุนัขและแมวจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท.