ประชาชนนับหมื่นแห่เข้าสมัครงาน ในงานมหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี

0
122

เมื่อ 5 พฤษภาคม 61 พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี” ณ ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กรมจัดหางาน อมตะนคร และสถานประกอบการ จัดงานมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งตำแหน่งว่างงานกว่า 5,500 อัตรา ป้อนเข้าสู่โรงงาน ในสายการผลิตกว่า 150 บริษัท ทั้งอุตสาหกรรมเอเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อาหาร ขนส่ง ก่อสร้าง เป็นปัจจัยหนุนอีอีซี ตามนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออก

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถานประกอบการกว่า 150 แห่ง และสถานศึกษา จัดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี เพื่อกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาที่สำคัญ คือ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยต้องการให้คนไทยมีงานทำถ้วนหนน้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่งคมแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีระบบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะพัฒนาแรงงานให้มีทักษะเป็นแรงงาน ในยุคไทยแลนด์ 4.0

สำหรับภายในงาน ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย  การรับสมัครงานจากนายจ้าง หรือสถานประกอบการ จำนวน 141 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างวาน 6,132 อัตรา โดยผู้สมัครงานสามารถดูตำแหน่งงานว่าผ่าน QR – Code การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การเตรียมความพร้อมก่อนพบนายจ้าง การส่งเสริมการมีงานทำการให้คำปรึกษาการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ตลอดจนการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้างหรือสถานประกอบการ ให้ได้รับความเป็นธรรม การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม การสาธิตอาชีพจากผู้สูงอายุ การให้บริการของกลุ่มจิตอาสา การให้บริการนวดฝ่าเท้า การแสดงบนเวที การประกวดร้องแพลง การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรแปลงใหญ่ สินค้าจากลุ่ม Young Smart Famer และการจำหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ  และรายได้ที่มั่งคงแก่ประชาชน เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ฐานการพัฒนาที่ยังยืน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ของกระทรวงแรงงานและของังหัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยทุกคนมีงาทำถ้วนทั่วทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน อันส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี” นับว่าเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน บริษัท อมตะ อคร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นายจ้าง หรือ สถานประกอบการ และทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ การส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอันดับต้นๆ ของประเทศ และอยู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีโครงการทางเศรษฐกิจ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งทั้งทางเรือ และทางบก มีสถานประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 20,000 แห่ง ทำให้มีความต้องการแรงงานสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก การจัดงานมหกรรมนัดพบแรงาน 2018 จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมต่อประชาชน ผู้ต้องการหางานทำต้องการเปลี่ยนงาน นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ และสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อขยายกิจการ หรือทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้การทำงานเป็นแบบประชารัฐอีกด้วย.