ปภ. จัดการประชุม เพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

0
229

เมื่อ 14 สิงหาคม 61 นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทาง ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดขึ้น เพื่อร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อน การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตอลดจนเป็นเวทีให้ภาคเครือข่ายจากทุกภาคส่วน  ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากรร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเชื่อมการทำงานของภาคเครือข่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 และเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และจัดตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชน และจุดอำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ โดยบูรณาการกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวในห้วงเวลาดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ของจังหวัดชลบุรี ในห้วงเวลาดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุน จำนวน 13 ราย

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องด้วยมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขาดวินัยทางจำนวนมากและหลากหลาย เช่น เด็กและวัยรุ่น ที่ไม่มีความรู้ทางด้านจราจร กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้อพยพเข้ามาทำงานที่ไม่มีใบอนุญาตขันขี่ เป็นต้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือ การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่มีต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และแนวคิดต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี การเชื่อมการทำงานของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป.