ปกครองอำเภอบางละมุง ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน ดูแลประชาชนในพื้นที่

0
128
ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง (กลาง) เป็นประธานเปิดอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน ในการดูแลประชาชนในพื้นที่
ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง (กลาง) เป็นประธานเปิดอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน ในการดูแลประชาชนในพื้นที่

เมื่อ 14 ตุลาคม 61 ที่ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง  เป็นประธานเปิดอบรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ อส. / อส.สร. และเจ้าหน้าที่ชุดราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์  ประจำปี 2561 ซึ่งหลังจากที่ นาย ประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอบางละมุง หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ได้มีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ ไปเป็นปลัดอาวุโส ยังอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด     จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พันจ่าเอก ชยพล  รัตนวิสุทธิกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนชำนาญการพิเศษ อำเภอบางละมุง  ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุงคนใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก นาย พิเชษฐ์  ธรรมโหร ปลัดอำเภอบางละมุง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบรรยาย  ส่วนบรรยากาศภายในพิธี  มีสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน กองร้อยที่ 5 อำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ชุดอาสาสมัครรักษาดินแดนกอง ร้อยที่ 5 ประจำการ เจ้าหน้าที่ชุดราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์  จำนวน กว่า 200 นาย  เข้าร่วมการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบ วินัย และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ทุกชุดของอำเภอบางละมุง รวมถึงการทำความเข้าใจถึงยุทธวิธีการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การออกตรวจพื้นที่ การเข้าเวรวิทยุประจำจุด การออกงานการจับกุม และงานด้านบริการสังคม และการดูแลประชาชนในพื้นที่  โดยได้มีการแจงในเรื่องของกฎระเบียบวินัยด้านการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่บางคนที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบวินัย

พันจ่าเอก ชยพล  รัตนวิสุทธิกุล ปลัดอำเภอ  หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง  ยังได้กล่าวขอบคุณ พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ร่วมทำงานปฏิบัติหน้าที่ของงานอำเภอบางละมุง มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความอดทนและขยันขันแข็งมาโดยตลอดมา  พร้อมชี้แจงมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมความสมัครสมานสามัคคีอันดีต่อกัน ของผู้ปฎิบัติงานแต่ละชุดอีกด้วย

การประชุมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน อย่างเคร่งคัด โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการรับใช้สังคม ประชาชน ด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่คณะ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย.