บริษัทผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 1337 เมืองพัทยา เข้าพบคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน

0
130
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม และร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม และร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน

เมื่อ 5 ตุลาคม 61 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธานเปิดการประชุม และร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของ พัทยา คอนแทค เซ็นเตอร์ 1337 และบริษัท ซันเซอร์วิส จำกัด ผู้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เมืองพัทยา โดยมี นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์  นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ยังได้มีการมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา ชุดปัจจุบัน

สำหรับการประชุมดังกล่าว เนื่องด้วยทาง  บริษัท ซันเซอร์วิสมาย จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการ พัทยา คอนแทค เซ็นเตอร์ 1337 ซึ่งมีสัญญาการดำเนินงานกับเมืองพัทยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 60 – 30 กันยายน 61  มีสัญญา 1 ปี โดยมีการดำเนินงานในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก  พร้อมด้วย บริษัท ดราฟ์บอร์ด  จำกัด ผู้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เมืองพัทยา โดยมีสัญญาตั้งแต่ 19 กรหฎาคม 61-19 กรกฎาคม 62

ซึ่งทั้ง 2 บริษัท  ได้เข้าพบ นายปรเมศวร์ รองนายกเมืองพัทยา  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ในเรื่องของผลงานโครงการ  บทบาทและหน้าที่ เพื่อทำความเข้าใจ พร้อมนำเสนอให้  นายปรเมศวร์ รองนายกเมืองพัทยา นำกลับไปพิจารณา หรือปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมประสิทธิภาพ เพื่อความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี เกิดความเชื่อถือ ให้การสนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเดินหน้าบูรณาการ ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนางานด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต.