นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ กฟผ. จัดวางปะการังเทียม ด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า บริเวณหาดเตยงาม

0
347

เมื่อ 28 สิงหาคม 61 ที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี จัดวางปะการังเทียม ด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า พร้อมด้วย นายไวยวิทย์ สุขมาก ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง กฟผ. คณะผู้บริหาร กฟผ. นายทหาร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 300 คน ร่วมกันวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 ชุด เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 61

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการทำประมงสูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล ถูกทำลายด้วยเครื่องมือประมง ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำในทะเล ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จัดโครงการบ้านปลาปะการังเทียมจาก ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า  โดยวางปะการังเทียม จำนวน 200 ชุด ในพื้นที่บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เพื่อสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ที่ผ่านมาพบว่า ปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 สามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ปะการังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และปริมาณสัตว์น้ำในทะเลเพิ่มขึ้น

นายไวยวิทย์ สุขมาก ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง กฟผ. กล่าวว่า โครงการบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เป็นโครงการที่ กฟผ. จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็กที่ประสบความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง โดย กฟผ. ได้นำลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ที่ถูกปลดออกจากระบบส่งของ กฟผ. มาดัดแปลงสร้างเป็นปะการังเทียม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา สัตว์ทะเล รวมถึงปะการังจริง โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดต่าง ๆ และชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่โครงการ จากการติดตามผลที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดเจน มีการเจริญเติบโตของปะการังอย่างรวดเร็ว และมีสัตว์ทะเลหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ทำการวิจัยทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อความสามารถ ในการศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งพบว่าโครงสร้างของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าประกอบด้วยธาตุที่ละลายได้ และไม่พบการชะละลายของโลหะหนัก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ดำเนินโครงการ กฟผ. ได้วางปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า บริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งหมด 7 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประมงพื้นบ้าน.