นายอำเภอเรียกประชุมวางแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวอำเภอบางละมุง

0
205
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางละมุง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบางละมุง (ชพอ.) จังหวัดชลบุรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางละมุง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบางละมุง (ชพอ.) จังหวัดชลบุรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เมื่อ 15 พฤษภาคม 61 ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบางละมุง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบางละมุง (ชพอ.) จังหวัดชลบุรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยมีการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ส่งผลให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาพทางกาย จิต และสังคมอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเรื่องของการอยู่ดี มีสุข สังคมปลอดภัย

ซึ่งคณะกรรมการพร้อมคณะทำงาน ได้นำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆของในเขตอำเภอบางละมุง ที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาแล้ว และเรื่องของปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นปัญหา คุณภาพอาหารเพื่อการบริโภค ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปัญหาการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ปัญหาขยะ ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนฯลฯ  ให้ได้สำรวจในแต่ละพื้นที่ เพื่อหารือก่อนสรุปผลการดำเนินการเพื่อให้ผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน อย่างไรก็ตามนอกจากการทำงานในระดับพื้นที่ของคIะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอแล้ว คาดว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมต่อไป.