นายอำเภอสัตหีบ นำทหารเรือติวเข้มฝึกระเบียบ หลอมผู้นำชุมชนให้เข้มแข็ง และมีวินัย

0
95

เมื่อ 30 ตุลาคม 61 ที่ หน้าศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ อดีตนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 26 ได้มีคำสั่งให้ทำการฝึกระเบียบแถว และท่าบุคคลมือเปล่า ให้กับกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน ในโอกาสวาระการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยขอรับการสนับสนุน ครูฝึกทหารเรือ มาดำเนินการฝึกตามระเบียบข้อบังคับ

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า การให้มีการฝึกระเบียบแถว และการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า อาทิ ท่าตรง ท่าเดิน ท่าซ้ายหัน ท่าขวาหัน ท่ากลับหลังหัน ท่าพัก ท่าพักตามระเบียบ ท่าวันทยาหัตถ์ ท่าปล่อยแถว และการรายงานตน เพื่อให้เกิดความมีวินัย พร้อมเพรียง เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความสามัคคี อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบฝึกที่กำหนด และต้องดำเนินการฝึกเช่นนี้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

การเป็นผู้นำชุมชน ที่จะต้องรับหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนนั้น ผู้นำต้องเริ่มที่ตนเองเสียก่อน ด้วยการเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา และประพฤติตนเป็นคนดี จึงจะสามารถเป็นที่พึ่ง และเป็นที่ให้การยอมรับของชาวบ้าน ได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ แต่หากยังประพฤติตนเป็นผู้ไร้ระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติโดยชอบธรรม ก็ยากที่จะปกครองชาวบ้าน ให้อยู่ในกรอบระเบียบกฎหมายได้ สังคมก็อยากจะปกติสุข.