นายกเมืองพัทยา เน้นย้ำการบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ “ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสพัฒนาบ้านเมือง

0
255
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เผยขอให้พนักงานเมืองพัทยาทุกคนให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารทำงานด้วยความซื่อสัตย์.
พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เผยขอให้พนักงานเมืองพัทยาทุกคนให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารทำงานด้วยความซื่อสัตย์.

เมื่อ 11 กันยายน 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรม ว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี นายชาลี ดวงดารา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน  และมี ดร.นพ.รัฐพล ศรีบุญนาค นักวิจัยและที่ปรึกษาวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีพนักงานเมืองพัทยา จำนวน 107 คน เข้าร่วมอบรมฯ

การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานต่างๆ การบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับเงินเดือน การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนสายงาน ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ รวมทั้งมีความเข้าใจในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในบริบทการปฏิรูปประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ในการทำงานและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานร่วมกัน โดยนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวในการเปิดการอบรม ขอให้พนักงานเมืองพัทยาทุกคน ให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส พร้อมใจในการพัฒนาเมืองพัทยาและประเทศชาติต่อไป.