นายกเมืองพัทยา ระดมสมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบเมืองพัทยา ร่วมบูรณาการจัดการน้ำ

0
140
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา โดยระดมสมองตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบเมืองพัทยา ร่วมกันแก้ไขปัญหา
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา โดยระดมสมองตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบเมืองพัทยา ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ตามที่เมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขัง รอการระบายมาเป็นเวลานาน ซึ่งผ่านมาได้ดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ยังพบว่ายังมีอีกหลากหลายปัจจัย ที่ส่งผลยังคงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเมืองพัทยาอยู่ทุกครั้ง เมื่อมีปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว และนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ภาครัฐให้ความสำคัญอยู่นั้น

ล่าสุด เมื่อ 11 ตุลาคม 61  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา โดยระดมสมองตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบเมืองพัทยา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา

จากรายงานของคณะทำงานเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สาเหตุที่เกิดน้ำท่วมในเมืองพัทยา สาเหตุหลักเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม มีทางระบายน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองนาเกลือ คลองเสือแผ้ว คลองหนองใหญ่ คลองพัทยาใต้ และคลองกระทิงราย ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยรแปลงไปจนตื้นเขินและแคบลงเนื่องด้วยถูกรุกล้ำ ทำให้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณที่ลุ่ม ซึ่งเคยเป็นที่รองรับน้ำลดน้อยลง ประกอบกับมีท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิมมีขนาดเล็ก และทีทางระบายน้ำลงทะเลน้อยลง รวมถึงมีการพัฒนาที่ดินไปเป็นอาคารที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก และด้วยยังมีมวลน้ำจากพื้นที่สูงอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในปัจจุบัน ในเมืองพัทยารวม 16 จุด

นายสนธยา นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า  การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องมีการบริหารจัดการ ทั้งพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ และพื้นที่ท้ายน้ำ ซึ่งเมืองพัทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในแผนงานระยะเร่งด่วน (1-6 เดือน) เพื่อลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วม แผนงานระยะกลาง (1-2 ปี) จะเป็นการแก้ไขจุดวิกฤตต่างๆ ให้ลดน้อยลง และแผนงานระยะยาว (3-5 ปี) เป็นการประบระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการให้เกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ อยากให้ทุกฝ่าย ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกเทศบาล ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพราะให้เมืองพัทยา เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาให้หมดไป จะยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไป จึงควรร่วมมือกันแก้ปัญห่ โดยการจัดลำดับจากจุดวิกฤตมากไปหาน้อย แล้วดูว่าจะดำเนินการราวมกันอย่างไรได้บ้าง อาศัยตาม พ.ร.บ.ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าสามารถผ่อนคลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอยู่ได้มากน้อยเพียงไร

ทั้งนี้หลังจากพบปัญหาแล้ว ให้อาศัยหลักของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องของการจัดการน้ำ จัดการสถานการณ์ทางธรรมชาติให้ได้มากที่สุด แล้วค่อยเอาระบบเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเสริมศักยภาพ จะช่วยในเรื่องของดารใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง ซึ่งต้องมีการศึกษาและร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน.