นายกเมืองพัทยา พบปะทักทายประชาชนที่มาติดต่องานทำบัตรประชาชน

0
28

เมื่อ 17 มกราคม 63  เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พบปะทักทายประชาชนที่เดินทางมาติดต่องานราชการ ด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี และนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมพบปะประชาชนและพูดคุยรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบและระเบียบการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น.

Loading…