นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ เพื่อร่วมกันเดินหน้าให้เป็นรูปธรรม

0
134

พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาเป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญ พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญ และ นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญ เนื่องในโอกาสนำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย รองประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมการธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญและผู้ร่วมคณะ เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมทัพพระยา

ซึ่งเมืองพัทยาได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหา คือ ปัญหาน้ำท่วม ขยะ น้ำเสีย และการจราจร สำหรับการปรับปรุงผังเมืองนั้น เมืองพัทยาได้ดำเนินการให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในบางส่วนแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้พิจารณาต่อไป

จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านผังเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาได้อย่างลงตัว และความชัดเจนของผ้งเมือง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการผังเมือง ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 เพื่อรวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง จึงได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ด้านการผังเมือง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผังเมือง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชายหาด ปัญหาท่าเทียบเรือ ปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมทั้งหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองรวม โดยพลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันเมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้มีน้ำไหลหลากมาจากพื้นที่ลาดชันเชิงเขาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง โดยพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยเมืองพัทยาและพื้นที่เขตเมืองพัทยา ส่งผลกระทบต่อการจราจร ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งมีคลองรองรับอยู่ 6 คลอง ก็ไม่สามารถรองรับน้ำที่ไหลบ่าสะสมเข้าพื้นที่เมืองพัทยาได้ ประกอบกับมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะอยู่ในระหว่างดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลอง และอีกไม่นาน เมืองพัทยาพร้อมสานฝัน ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาด (ระยะที่1) แก้ไขปัญหาท่วมขังอย่างยั่งยืน

ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ ดังกล่าว มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเรื่องเข้าเสนอต่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับแนวคิดต่างๆ นี้ เพื่อพิจารณาและเร่งดำเนินการต่อไป ซึ่งหากโครงการได้เสนอเป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้ว เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าสานต่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวได้อย่างแน่นอน

และในเวลาต่อมา นายกเมืองพัทยาได้นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณคลองสาธารณะพัทยาใต้และพื้นที่โดยรอบของท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านม

ทั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เมืองพัทยาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นคิดระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อร่วมเป็นร่วมกันหารือและศึกษาผลกระทบ อีกทั้งเพื่อแนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือ และต่อยอดพัฒนาท้องถิ่นให้เมืองพัทยา ทั้งเรื่องประสานส่วนกลางที่เชื่อมโยงการดำเนินการต่างๆ ของเมืองพัทยาที่มีประโยชน์รวมถึงการหาแนวทางในส่วนของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอย่างเร่งด่วนต่อไป