นายกเมืองพัทยาเยี่ยมให้กำลังใจและชื่นชมการทำงานของพนักงานทำความสะอาดเมืองพัทยา

0
273

วราพร ใจกุศล

เมื่อ 16 พฤษภาคม 60  ที่ ศูนย์ปฏิบัติการเก็บขยะมูลฝอยเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้เดินทางมาให้กำลังใจ และเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานทำความสะอาดเมืองพัทยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างร่วมเดินทางมาด้วยอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งทางสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เล็งเห็นความสำคัญของการให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด จึงได้เรียนเชิญนายกเมืองพัทยา เดินทางมาเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม และสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

ในโอกาสดังกล่าว พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้แสดงความชื่นชม และกล่าวขอบคุณ พนักงานทำความสะอาดกว่า 200 ชีวิต ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาให้สะอาดน่าอยู่ เหมาะสมแก่การมาพักผ่อนท่องเที่ยวมาโดยตลอด พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ความงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบ้านเมือง แม้ในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การปฏิบัติงานอย่างล่าช้า ยากลำบาก และเป็นอุปสรรค แต่ขอให้พนักงานทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ทั้งนี้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการกระชับ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ให้ร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่พึงพอใจของประชาชน และนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น.