นักท่องเที่ยวจีนวูบ! เมืองพัทยา เรียกประชุมหน่วยงานเร่งหามาตรการแก้ไข เน้นลดอุบัติเหตุทางน้ำ

0
84

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 61 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อร่วมหารือและมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และดึงดูดความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวหลัก หลังพบว่าปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว “จีน” แต่กลับพบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งถือมีจำนวนสูงเป็นอันดับต้นๆของเมืองพัทยา กลับมีจำนวนหายไป  เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกชะลอตัว ประกอบกับมีอุบัติเหตุทางเรือในภาคใต้ ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก การทำร้ายนักท่องเที่ยว และการกระทำต่างๆที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ของเมืองพัทยาและประเทศไทยเป็นอย่างมาก จนทำให้การเดินทางเข้ามาพักผ่อนน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าในปี 2560 จากสถิติของสำนักงานระบุว่า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมียอดนักท่องเที่ยวรวมทั้งปีกว่า 17 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 2.4 แสนล้านบาท ถือเป็นรายได้สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาพักผ่อนสูงเป็นอันดับที่ 1 จำนวนกว่า 2.5 ล้านคน รองลงมาเป็น รัสเซีย เกาหลี และจีน ซึ่งถือว่าสูงขึ้นประมาณ 1.2 % ขณะที่ในปี 2561 หลังจากเกิดปัญหารุมเร้าหลายด้าน ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้น้อย ลง แม้ว่าภาพรวมจากเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 61 จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวรวมทุกสัญชาติแล้วกว่า 12.3 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.8 แสนล้านบาทหรือบวกขึ้น 5 % ก็ตาม ทั้งนี้สาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงน่ าจะมาจากเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำ ซึ่งพบว่าจากสถิติในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต 14 ราย ปี 2560 จำนวน 3 ราย แต่ในปี 2561 มีจำนวนที่เสียชีวิตไปแล้ว 9 ราย จึงต้องเร่งหามาตรการแก้ไข เพื่อให้สถิติลดลงเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นกระแสที่มีการแพร่ออกไปในหลายช่องทาง แต่ความเป็นจริงแล้วเมืองพัทยา มีมาตรการในการดูแล ป้องกัน และอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ทั้งด้านสาธารณสุข เรื่องของสุขอนามัยอาหาร การป้องกันโรคระบาด  รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งทางทะเล ทางบก การปกป้องทรัพย์สิน การเฝ้าระวังเหตุร้ายและการให้บริการ การรักษาโรค และอื่นๆอย่างครบถ้วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นชนิดที่ว่าต้อง “ไม่ตาย ไม่เจ็บ ไม่หาย” โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ในการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำคัญและเป็นเรื่องที่เมืองพัทยา ต้องเร่งประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจทุกช่องทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณ ภาพนี้กลับมายังเมืองพัทยาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามจากสถิติแล้วพบว่า นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่จะเดินทางมาในลักษณะกลุ่มทัวร์ ซึ่งจะมีผู้สูงอายุเป็นหลัก แต่มักจะมีกิจกรรมทางน้ำในโปรแกรมการท่องเที่ยว ทั้งการว่ายน้ำ ดำน้ำ เล่นเจ็ทสกี การเดินทางโดยเรือเร็วหรือเรือสปีดโบ๊ทและอื่นๆซึ่งหลายคนเมื่อไม่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จึงประสบปัญหาจมน้ำเสียชีวิต ซึ่งถือเป็นเรื่องต้องระมัดระวังและแก้ไขอย่างใกล้ชิด โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่าปัจจุบันปริมาณนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่เมืองพัทยาลดลงอย่างน่าใจหาย เนื่อง จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระบุว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หายไปกว่า 30-40 %  จึงควรเร่งรัดในการจัดทำแผนการดูแล สร้างความมั่นใจ และประชาสัมพันธ์อย่างเข้าถึงในทุกช่องทาง โดยเฉพาะการประสานขอรับความร่วมมือจากสมาคมท่องเที่ยวหลัก อาทิ ATTA ,THA ,PBTA หรืออื่นๆ รวมทั้งบริษัทนำเที่ยว ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำซึ่งถือเป็นปัญหาหลัก ด้วยการสร้างความรู้ให้กับไกด์นำเที่ยว หรือการทำป้ายประชาสัมพันธ์หลายภาษา เพื่อให้รับทราบถึงข้อควรระวังต่างๆ   รวมถึงข้อระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้นักท่องเที่ยวทราบ.