ท่าเรือแหลมฉบัง หารือแนวทางการชดเชยแก่ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้าง ขั้นที่ 3 เพื่อลดความขัดแย้ง

0
293
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการชดเชยและสนับสนุนอาชีพทางเลือกแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการชดเชยและสนับสนุนอาชีพทางเลือกแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

เมื่อ 5 กันยายน 60 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการชดเชย และสนับสนุนอาชีพทางเลือกแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 3 โดยมี กรมประมง ตัวแทนท่าเรือแหลมฉบัง ตัวแทนอำเภอบางละมุง และศรีราชา และกลุ่มผู้ประการประมงเข้าร่วมประชุมร่วมกัน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้พัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงจากการพัฒนาท่าเรือแหลงฉบัง ขั้นที่ 3 ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพประมง รวมทั้งผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา และตำบลบางละมุง อ.บางละมุง ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อให้ กทท.ได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบ และการชดเชยต่อผู้ที่ไดรับผลกระทบข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ในการชดเชยเยียวยา รวมทั้งกำหนดมาตรการต่าง ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทางทะเล และอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

โดยในที่ประชุมได้พิจารณาแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเรือออกเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มประมงพื้นบ้าน เช่น การวางอวน (รัศมีจากฝั่งไม่เกิน 5,400 เมตร และกลุ่มเรือประมงเล็กชายฝั่ง เช่นเรือหางยาว 2.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอย และ 3.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องจากการประมง ส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยววิถีประมง ซึ่งในวันนี้เป็นการรวบรวมรายละเอียดจำนวนผู้ทำอาชีพประมงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงต้นทุนการผลิต รายรับ รายจ่าย จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปหาแนวทางและมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาโครงการนี้ นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม ปัญหาการประกอบอาชีพ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของชุมชนมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า มีเสียงสะท้อนจากชาวประมงผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในระยะที่ 3 โดยควรพิจารณาพัฒนาระยะที่ 2 ต่อก่อน เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อชุมชน แต่ถ้าหากมีการก่อสร้างควรชดเชยค่าเสียโอกาสตามความเหมาะสม และต้องการให้ท่าเรือฯ  จัดหาอาชีพรองรับชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ และมีมาตรการป้องกันดูแลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศวิทยาทะเล เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาน้ำเสีย และขยะมากขึ้น.