ทม.หนองปรือ เปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4 ตามระเบียบเทศบาล

0
270
นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาสมัครเป็นคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4
นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาสมัครเป็นคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4

เมื่อ 22 สิงหาคม 60 ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาสมัครเป็นคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4 โดยเทศบาลฯ ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชนครั้งนี้  เนื่องจากคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 3 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 60 ตามระเบียบเทศบาลเมืองหนองปรือ ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ พ.ศ.2553 หมวด 2 คณะกรรมการชุมชน ข้อ 22 เมื่อครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุมชนหรือ มีการยุบคณะกรรมการ ชุมชนตามข้อ 22 (1) ให้เทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ครบวาระหรือยุบคณะกรรมการชุมชน แล้วแต่กรณี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเทศบาลเมืองหนองปรือ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4 แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่ครบวาระ ในระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยในวันที่ 21 จะเปิดรับที่เวทีสวนสุขภาพฯ และในวันที่ 22 – 25 จะเปิดรับสมัครที่ ชั้น 2 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 038-933108 ในวันและเวลาราชการ.

ทม.หนองปรือ เปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4
ทม.หนองปรือ เปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 4