ทม.หนองปรือ จัดโครงการอบรมสถานประกอบการสะอาด ไร้มลภาวะ

0
313
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวเปิดโครงการ อบรมสถานประกอบการสะอาด ไร้มลภาวะโดยมีผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมการอบรม เพื่อรับฟังแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวเปิดโครงการ อบรมสถานประกอบการสะอาด ไร้มลภาวะโดยมีผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมการอบรม เพื่อรับฟังแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการสถานประกอบการสะอาด ไร้มลภาวะ ประจำปี 2561  โดยมี นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวเปิดโครงการ นายธีรวิทย์ ทองนอก รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม โดยมีผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมโครงการ

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญ นายไตรภพ บุญชอบ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วิทยากรบรรยายให้ความรู้ สุขลักษณะของสถานประกอบการ เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย มองหาโอกาสประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกิจการที่เป็นอันตราย อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ในชุมชน รวมไปถึงมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และทางน้ำ

ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวง ข้อกำหนดกระทรวง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เช่น มาตรฐานระดับเสียงรถยนต์ มาตรฐานค่าควันดำ และค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่ยินยอมให้ระบายจากท่อไอเสียรถยนต์ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ประกาศประเภทของอาคารพื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม การประกาศเขตควบคุมมลพิษ มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ต้องให้อยู่ในเกนณ์ที่กฎหมายกำหนด  เพื่อส่งเสริมการดูแลเอาใจใส่และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป.