ทม.หนองปรือ จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพหน่วยประสานงาน การจ้างงานคนพิการในพื้นที่

0
138
นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยประสานงาน การจ้างงานคนพิการในพื้นที่
นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยประสานงาน การจ้างงานคนพิการในพื้นที่

เมื่อ 5 พฤศจิกายน 61 ที่  เทศบาลเมืองหนองปรือ นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยประสานงาน  การจ้างงานคนพิการในพื้นที่ พี่เลี้ยงกำกับดูแลคนพิการในระบบจ้างงาน โดยมี นายวีระชัย วีระฉันทะชาติ นักวิชาการอิสระ นางกัญญารัตน์ เทพบุญ เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนในการจ้างคนพิการ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนับจำนวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกสาขา รวมกัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม -ของทุกปี เพื่อคำนวณจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของ100 คน ถ้าเกิน 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ หรือหากสถานนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการมีมากกว่าจำนวนที่กำหนดก็ไม่เป็นไร แต่จะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคม

ซึ่งในที่ประชุมมีการแนะนำตัว หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ อภิปรายประสบการณ์การทำงานในระบบจ้างงาน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องอนาคตการทำงานของคนพิการในระบบจ้างงาน ทั้งนี้ยังมีการเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออม และจัดการหนี้สินไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอนให้คนพิการทำงานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้การประสานงานการจ้างงานคนพิการในพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมาย ขั้นตอน ให้เกิดประโยชน์สูดสุดแก่คนพิการ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป.