ทม.หนองปรือจัดโครงการสร้างสุขภาพดีที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนโดยการสงเสริมปลูกพืชสมุนไพร่ไทย

0
244
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำสมาชิกสภาเทศบาล  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรไทย ตามโครงการฯ
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรไทย ตามโครงการฯ

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 30 พฤษภาคม 60 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรไทย ตามโครงการ “สร้างสุขภาพดีที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเชียน” โดยเชิญ นางสาวฐาปนี บุญมา เจ้าพนักงานสาธาราณสุขปฏิบัติงานแพทย์ไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ซึ่งสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย เนื่องจากคนไทยสมัยก่อนมีการพึ่งตนเองด้านการรักษาพยาบาลสูง ด้วยเหตุที่สมัยก่อนยังไม่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขบริการประชาชนอย่างทั่วถึงเหมือนปัจจุบัน จึงมีการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น หรือรักษาพยาบาลกับหมอพื้นบ้านในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย.

การจัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพืชสมุนไพรให้กลายเป็น พืชเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง สนับสนุนให้มีการ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในชุมชน และส่งเสริมการพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพ ด้วยการ ใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือนและฝึกปฏิบัติการปลูกพืชสมุนไพร โดยมีการปลูกพืชสมุนไพรกว่า 30 ชนิดอาทิเช่น ว่านหางจระเข้ ขิง ข่า ตะไคร้.