ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดประชาคมข่าว รับมือแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม

0
269

พัชรพล ปานรักษ์

เมื่อ 24 พฤษภาคม 60 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท นภดล สุภากร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาติ สะตะ รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุม ประชาคมข่าวฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปัญหาโจรกรรม อาชญากรรมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยมี นายสุรเดช ละเต๊ะซัน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

นาวาเอก วีระชัย บุญมาก รองผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า การจัดการประชุมประชาคมข่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการข่าวในอนาคต โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านยาเสพติดในภาคตะวันออก และปัญหาโจรกรรม และอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มสัมมนาในหัวข้อปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชนของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการข่าว และแนวทางการแก้ปัญหา

ซึ่งการประชุมประชาคมข่าวครั้งนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้ทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันบูรณการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข และขจัดปัญหายาเสพติดให้สิ้นซากไปจากสังคม ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ล้วนมีจุดเกิดก่อมาจากยาเสพติดทั้งสิ้น จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องมีการบูรณการร่วมกัน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด