ชุมชนซอยกอไผ่ เปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ครัวเรือนละ 2,000 บาท

0
288

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 9 สิงหาคม 64 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานเมืองพัทยา นางกัญฐนา พรชัยเลขาประธานชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 64 เพื่อลดความแออัด อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับความช่วยเหลือมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 64 ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครัวเรือน ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และในช่วงบ่ายของทุกวัน ทางชุมชนจะรวบรวบเอกสารส่งต่อไปยังเมืองพัทยาในทุกๆวัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 64 นี้.