ชาวชุมชนหนองหญ้าน้อย ร่วมกล่าวปณิธาน “ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความดี”

0
122

เมื่อ 7 พฤษภาคม 62 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดแพรป้าย “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สนองพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ ชุมชนบ้านหนองหญ้าน้อย ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                ในการนี้ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ว่าที่ สส.พลังประชารัฐ เขต 8 หัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านชุมชนหนองหญ้าน้อย ได้กล่าวปณิธาน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการพัฒนาหมู่บ้านหนองหญ้าน้อย ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13 ข้อ คือ จัดทำบัญชีครัวเรือน ,ทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ,พัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดขยะ ,ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทุกเดือน ,ส่งเสริมอาชีพ ,บริหารจัดการหนี้ ส่งเสริมการออม ,พัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ ,จัดกองทุนสวัสดิการ ,สร้างชุมชนปลอดอบายมุข ,ขับเคลื่อนกิจกรรมวิสาหกิจชุม ,ดูแลสุขภาพคนในหมู่บ้าน และสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ 

                นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่ กรมพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้พัฒนาหมู่บ้าน และสร้างความสุขให้กับประชาชนสืบไป.