ชาวชลบุรี ร่วมลงทะเบียนตลาดประชารัฐคึกคัก

0
297

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 60 ที่ ห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายภวัต เลิกมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดตั้งการจดทะเบียนตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 60  เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ประกอบด้วย 9ตลาดประชารัฐ Green Marker ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ  ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข .ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด  ตลาดประชารัฐModern Trade  ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้นโดยขยายผลพื้นที่เดิม ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ (สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากากรมีมีสถานที่ค้าขายบูรณราการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้เปิดจุดลงทะเบียนที่บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ขอเชิญ ผู้ประกอบการทุกประเภท ที่สนใจสามรถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 60 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดชลบุรี หรือศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอทุกอำเภอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 – 278370 หรือสายด่วน 1567.