ชาวชลบุรี ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่

0
254

เมื่อ 27 ธันวาคม 60 ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานรายชื่อผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สำหรับผู้ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหัดเพชรบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี แทนนายธนิต สุขมาลี กลับไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม นายประพฤทธิ์ โภคา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดชลบุรี แทนนายประทีป หนูวรรณะ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ นายเต็ม เสืออ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 แทนนายวสันต์ นาวเหนียว เนื่องจากเกษียณอายุราชการ

นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 แทนนายธานินทร์ ชลจิตต์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี แทนนายทองจริง ศิริไพบูลย์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี แทนนายธวัช เบญจาทิกุล ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ย้ายมารักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน แทนนางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร และ นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดชลบุรี แทนนายบัญชา สุขแก้ว ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง.