ชลบุรี ยกเลิกด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 หลังพบเจ้าหน้าที่มีการติดเชื้อเป็นระยะ

0
180

เมื่อ 5 พฤษภาคม 64  ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 21/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยกำหนดให้จัดตั้งจุดตรวจควบคุมการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการ และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคของผู้เดนิทางภายใน หรือออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเข้มข้น รวมทั้งตรวจสอบมิให้ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรค เว้นแต่มีเหตุความจำเป็นและแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งตรวจสองมิให้มีการลักลอบกระทำความผิดตามกฎหมายในทุกกรณีนั้นล่าสุด นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พบว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง และยังตรวจพบพนักงานเจ้าหน้าที่มีการติดเชื้อเป็นระยะ ทำให้การตั้งจุดตรวจตามแนวทางของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชนได้ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการในกรณีการงดเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของประชาชน โดยให้หลีกเลี่ยงมาตรการตั้งจุดตรวจที่มีการสัมผัส การติดต่อทางกายภาพ หรือการขอเอกสารรับรองความจำเป็น จากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ของโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยกเลิกจุดตรวจควบคุมการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


นายอำเภอบางละมุง กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับอำเภอบางละมุง จากการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจควบคุมการเดินทาง ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด.