ชลบุรี-พัทยา เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2

0
330
นายอธิราช กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม โครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2
นายอธิราช กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม โครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2

เมื่อ 15 ธันวาคม 60 ที่ โรงแรมไอยรา แกรนด์ นายสองปอ เสาวภาคย์ พร้อมด้วยนายเอกชัย เชื้อวงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักการช่างเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 1 และการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอธิราช กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมฯ ซึ่งมี นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สภ.เมืองพัทยา ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน – ภาคประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

นายศิริวัฒน์ จิตตศิลป์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวดวงกมล พรมหมสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนางยาใจ พิมพ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ พัฒนาท่าเทียบเรือแหลมบีฮาย
นายศิริวัฒน์ จิตตศิลป์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวดวงกมล พรมหมสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนางยาใจ พิมพ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ พัฒนาท่าเทียบเรือแหลมบีฮาย

ปัจจุบันแหลมบาลีฮาย เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของเมืองพัทยา ด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ตัดกับภูเขาสูง ที่โอบรับกับตัวชายหาด จึงเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะล้าน ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีกรอบนโยบายในการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก

งหวัดชลบุรี จึงได้มีการเตรียมความพร้อม ในการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงได้ว่าจ้าง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดของการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการฯ จังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ และสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอให้ประชาชนหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ

นายศิริวัฒน์ จิตตศิลป์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวดวงกมล พรมหมสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนางยาใจ พิมพ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการพื้นที่ศึกษาของโครงการ ขอบเขตการศึกษา สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันและแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 และพัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือ เป็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมทางน้ำให้กับจังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งแนวโน้มจะมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากจะมีการพัฒนา เชื่อมต่อคมนาคมด้วยเรือเฟอร์รี่ ดังนั้นการศึกษาโครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 และพัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือจึงเป็นการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเมืองพัทยาเข้าสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสากลระดับโลกภายใต้คำนิยาม “เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ร้านรองรับตามแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สภ.เมืองพัทยา ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน - ภาคประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สภ.เมืองพัทยา ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน – ภาคประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์การระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้แทนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร เพื่อการพัฒนาและพลังประชาชนโดยประเด็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนแนวคิด ความต้องการ ความคาดหวังในพื้นที่ที่ได้รับจากการประชุมจะเป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่สำคัญ ในการดำเนินงานออกแบบท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม โดยผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ จะนำไปรวบรวม เพื่อดำเนินการในการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพื่อรวบรวมความต้องการของประชาชนที่ไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอรูปแบบการก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 ตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อไป.